آداپتور داخل بلوک

موردی بسیار مهم که به آن توجهی نمی شود. این امر سبب کمتر شدن استهلاک و اصولی بودن محصول میگردد. همچنین از برزو آتش سوزی و اتصالی جلوگیری می گردد
تمامی محصولات پرتوسازان از آداپتور داخلی بهره مند است و به صورت اصولی و استاندارد ساخته می شود