در محصولات پرتوسازان حداکثر استاندارد های مورد نیاز در طراحی رعایت شده که این امر سهولت استفاده از محصول و همچنین استهلاک پایین را در پی دارد